Adult Learning at Cardiff University – Make Time For You

Dedicate two hours a week to improve your knowledge, expand your horizons, boost your CV and make new friends.Cardiff University provides part-time courses for adults in a variety of subjects at times to suit you. Our students enjoy expert tuition in a relaxed and inclusive setting (whether that be in the classroom or online) and earn credits towards a Cardiff University qualification.Most of our courses do not require existing qualifications and we offer different levels from beginners to advanced. Every year students of all ages come together to enjoy learning something new, here is just some of the feedback we have received:“I’ve thoroughly enjoyed immersing myself in the world of creative writing for 10 weeks. The group was a super-supportive environment and the tutor was so lovely and encouraging – especially for a nervous new writer like me!”“The course, along with the support received, completely surpassed my expectations. The content within the course was interesting and no matter the complexity, the tutor was always more than happy to answer any questions.”
Pathways to a degree

We also provide Pathways to a degree for those who always wanted to study a degree but just didn’t know where to start. This is a route to Higher Education for those who have been away from formal education for a while. You will study part-time in the evenings and at weekends in an encouraging and supportive class. Here are some wise words from a student who completed a Pathway and went on to graduate from Cardiff University: “The Pathway has helped change my life. It is open to everybody and I urge those interested to take the opportunity – I have no regrets.”
Continuing and Professional Education, www.cardiff.ac.uk/learn, 029 2087 0000


Neilltuwch ddwy awr yr wythnos i wella’ch gwybodaeth, ehangu’ch gorwelion, rhoi hwb i’ch CV a gwneud ffrindiau newydd.Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyrsiau rhan-amser i oedolion mewn amrywiaeth o bynciau ar adegau sy’n addas i chi. Mae ein myfyrwyr yn mwynhau hyfforddiant arbenigol mewn lleoliad hamddenol a chynhwysol (boed hynny yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein) ac yn ennill credydau tuag at gymhwyster Prifysgol Caerdydd.Nid oes angen cymwysterau presennol ar gyfer mwyafrif ein cyrsiau ac rydym yn cynnig gwahanol lefelau, o sylfaenol i uwch. Bob blwyddyn mae myfyrwyr o bob oed yn dod at ei gilydd i fwynhau dysgu rhywbeth newydd. Dyma ychydig o’r adborth a gawsom:“Rydw i wedi mwynhau ymgolli ym myd ysgrifennu creadigol yn fawr am 10 wythnos. Roedd y grŵp yn amgylchedd hynod gefnogol ac roedd y tiwtor mor hyfryd a chalonogol – yn enwedig i awdur newydd nerfus fel fi! ”
“Roedd y cwrs, ynghyd â’r gefnogaeth a dderbyniwyd, yn rhagori ar fy nisgwyliadau yn llwyr. Roedd y cynnwys yn y cwrs yn ddiddorol ac ni waeth pa mor gymhleth ydoedd, roedd y tiwtor bob amser yn fwy na pharod i ateb unrhyw gwestiynau.”
Llwybrau at radd

Rydym hefyd yn cynnig Llwybrau at raddau i’r rhai a oedd bob amser eisiau astudio gradd ond nad oeddent yn gwybod ble i ddechrau. Mae hwn yn llwybr at Addysg Uwch i’r rhai sydd heb fod mewn addysg ffurfiol ers tro. Byddwch yn astudio’n rhan-amser gyda’r nos ac ar benwythnosau mewn dosbarth calonogol a chefnogol. Dyma ychydig o eiriau doeth gan fyfyriwr a gwblhaodd Lwybr ac a aeth ymlaen i raddio o Brifysgol Caerdydd: “Mae’r Llwybr wedi helpu i newid fy mywyd. Mae’n agored i bawb ac rwy’n annog y rhai sydd â diddordeb i achub ar y cyfle – dw i ddim yn difaru dim.”
Addysg Barhaus a Phroffesiynol, www.cardiff.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults, 029 2087 0000